ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΚΙ Print option in slimbox / lytebox? (info)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΚΙ ΣΤΟ Χ.Κ. ΛΑΙΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ -ΚΥΡΙΑΚΗ 18.30 -21.30